Regulamin sklepu internetowego

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne

1. Właścicielem i prowadzącym Sklep internetowy [dalej „Sklep”], działającym pod adresem sklep.phototroya.pl jest: Fotograf Michał Treutler, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nr NIP: 6792879352 REGON: 368630575 . Adres email: fotograf.michal.treutler@gmail.com.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

3. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny regulują kwestie dotyczące korzystania z usług Sklepu internetowego sklep.phototroya.pl

4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego sklep.phototroya.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów.

5. Administratorowi przysługuje uprawnienie do zmiany treści Regulaminu, każdorazowa zmiana będzie obwieszczona wyłącznie przez opublikowanie regulaminu na stronie sklep.phototroya.pl

6. Składając zamówienie na stronie sklep.phototroya.pl, Klient potwierdza, że dokładnie zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

7. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest: a) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari; b) aktywne konto poczty elektronicznej

§ 2 Przedmiot oraz cena sprzedaży

1. Przedmiotem sprzedaży Sklepu są fotograficzne kursy internetowe.

2. Zamieszczone w Sklepie internetowym sklep.phototroya.pl grafiki i zdjęcia podglądowe są przykładem użytym do zareklamowania jakości produktów sprzedawanych w Sklepie.

3. W przypadku czasowego braku dostępności wybranego przez Klienta towaru zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. W takiej sytuacji od decyzji Klienta uzależnione będą dalsze działania związane z realizacją zamówienie (tj. wydłużenie czasu oczekiwania, częściowa lub całkowita rezygnacja z realizacji zamówienia).

4. W przypadku braku danego towaru lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie o tym poinformowany telefonicznie lub mailowo. W przypadku braku woli Klienta co do realizacji zamówienia na innych, zaproponowanych przez Sklep warunkach, wszelkie wpłacone kwoty zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

5. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach opisanych w pkt 3 i 4 powyżej (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie przedsiębiorcy), Sklep może anulować zamówienie w całości. W przypadku anulowania zamówienia o którym mowa powyżej, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, Sklep zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.

6. Wszystkie podane na stronie internetowej sklep.phototroya.pl ceny są cenami brutto w złotych polskich. Cena, jaka obowiązywała w chwili składania zamówienia przez Klienta jest ceną ostateczną i nie może ulec zmianie podczas realizacji zamówienia. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do swojej oferty sprzedaży, zmiany cen towarów dotychczas oferowanych oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3 Tryb składania zamówień

1. Składanie zamówień odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową sklep.phototroya.pl

2. Kupującym może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną [„Klient”]. Osoby w wieku pomiędzy 13 a 18 rokiem życia mogą dokonywać zakupów wyłącznie pod nadzorem przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W celu potwierdzenia wyrażonej przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego zgody na dokonywanie zakupów przez osoby we wskazanym przedziale wiekowym wymagane jest potwierdzenie stosownego oświadczenia, stanowiącego niezbędny element w jednym z etapów składania zamówienia.

3. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, w którym Klient wskazuje wybrany przez siebie kurs, ilość sztuk oraz płatności, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres email potwierdzenie o jego przyjęciu przez Sklep. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 3 powyżej.

6. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, możliwe jest anulowanie zamówienia poprzez zaprzestanie przechodzenia do jego kolejnych etapów. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.

7. Sklep może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres email lub telefonicznie, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.

§ 4 Formy płatności oraz realizacja zamówień

1. Płatności są obsługiwane przez spółkę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014.

2. Klient nie ma możliwości dokonania płatności za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze.

3. Termin realizacji zamówienia wynosi 1 do 14 dni roboczych i liczony jest od momentu wysłania przez Sklep na adres email Klienta powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.

4. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient informowany jest o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia

5. W przypadku wyboru formy płatności w postaci przelewu zamówienie zostaje przekazane do realizacji po potwierdzeniu wpłynięcia należności na konto Sklepu.

6. Klient otrzymuje potwierdzenie dokonania zakupu, tj. Fakturę, podając dane w formularzu zamówienia.

7. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za dokonywanie zakupów przez osoby trzecie na rachunek osoby poszkodowanej.

8. W przypadku zamówienia płatnego przelewem, maksymalny termin oczekiwania na wpłatę ze strony Klienta to 7 dni roboczych. Po tym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane.

§ 5 Dane osobowe

1. Klient przy składaniu zamówienia składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

2. Dane osobowe przetwarzane są przez administratora danych osobowych , tj. Fotograf Michał Treutler, Dworcowa 3/44, 30-559 Kraków, NIP: 6792879352, wyłącznie w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie internetowym sklep.phototroya.pl.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.

4. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo-promocyjnych.

§ 6 Ochrona własności intelektualnej

1.Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904) prezentowane w Sklepie internetowym sklep.phototroya.pl grafiki, zdjęcia oraz materiały edukacyjne są autorskimi projektami, będącymi efektem działalności twórczej o zindywidualizowanym charakterze oraz stanowią własność Fotograf Michał Treutler, ul. Dworcowa 3/44; 30-559 Kraków. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez zgody Właściciela Sklepu, dla jakichkolwiek celów, odpłatnych czy też nie, stanowi naruszenie prawa autorskiego.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

2. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie internetowej Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.